Fonduppdrag

1. Om du vill bli kund hos Fondita, vänligen bekanta dig med punkterna 1-4.

2. Om du redan är kund och vill teckna mera fondandelar, klicka här

3. Om du vill sälja fondandelar, klicka här

Hur köpa andelar i Fonditas fonder?

1. Bekanta dig med våra fonder

Fondita förvaltar sex aktiefonder som placerar sina medel i börslistade bolag. Alla våra fonder följer samma placeringsfilosofi som är baserad på aktiva bolagsval, men placerar sina medel i enlighet med sina respektive strategier. Innan du placerar ber vi dig att ta del av fondernas faktablad (KIID), Fondprospekt och stadgar. Dessa dokument kan hittas under Fonder på vår webbsida.

2. A- eller B-andelar?

Fondita erbjuder avkastningsandelar (A-andelar) och tillväxtandelar (B-andelar) i alla fonder. Observera att avkastningsandelar (A-andelar) normalt riktar sig främst till institutioner och stiftelser. För de flesta privatpersoner lönar det sig av skattemässiga skäl att investera i tillväxtandelar (B-andelar). Avkastningsandelarnas utdelning, som betalas årligen, är kring 5 % av placeringens marknadsvärde. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma besluter om avkastningsandelarnas avkastning. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

3. Köp av fondandelar

Den önskade summan överförs till respektive fonds teckningskonto. Teckningskontona finner du listade nedan. Både privatpersoner, företag och stiftelser kan teckna andelar i Fonditas fonder.

Om du är privatperson: ange följande uppgifter i samband med betalningen:

  • Namn
  • Adress
  • Personsignum

Om du representerar en juridisk person:  ange följande uppgifter i samband med betalningen:

  • Den juridiska personens namn
  • Adress
  • Organisationsnummer (FO-nummer)
  • Ange om A- eller B-andelar som tecknas

Teckningar som mottagits före kl. 14.30 beräknas samma dag. Fondbolaget har rätt att förkasta teckning eller teckningsuppdrag, ifall tillräckliga uppgifter för insättningen inte erhållits.Teckningsnotorna skickas till den adress som har uppgetts i samband med betalningen.

4. Kundidentifiering

Vi ber alla nya kunder att förse oss med följande:

  • Ifylld och undertecknad Informationsblankett. Blanketten för privatpersoner hittas här. Blanketten för företag och samfund hittas r
  • Kopia av giltigt ID–kort eller pass
  • För juridiska personer: ett utdrag från Handelsregistret där det framgår vem som har firmateckningsrätt

Vänligen fyll i kundinformationsblanketten och skicka den tillsammans med ID-beviset till Fondita per e-post (info@fondita.fi), fax ((09) 66 89 89 66)  eller post (Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors).

Tveka inte att kontakta oss med eventuella frågor. Våra kontaktuppgifter finns under Kontakta oss på vår webbsida.

Köp av fondandelar

Teckning av fondandelar mottages varje bankdag i fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 14.30. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera på fondbolagets bankkonto i enlighet med den placeringsfond man väljer.

I fondbolaget beräknas antalet tecknade andelar med fyra decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet med värdet på en andel. En bekräftelse på teckningen sänds till den adress, som kunden meddelat till fondbolaget.

Fondandelarna indelas i avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B). Om avkastningsandelarnas utdelning, som betalas årligen, besluter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

Kostnader

Ingen teckningsprovision debiteras.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Försäljning av fondandelar

Om inlösen av fondandelar bör skriftligen meddelas till fondbolaget, och eventuella andelsbevis skall sändas till fondbolaget. De inlösenuppdrag som mottagits före klockan 14.30 verkställs till det andelsvärde, som beräknas i fondbolaget under samma bankdag. Inlösenbeloppet betalas följande bankdag ifall fondbolaget inte behöver sälja värdepapper på grund av inlösen. En bekräftelse på inlösen sänds till kunden.

Kostnader

Inlösenprovisionen är 1% eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond, som förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Nuvarande kunder

Nuvarande kunder kan öka sina placeringar i Fonditas fonder enkelt genom en kontoöverföring till den valda fondens konto. I betalningens meddelandefält bör skrivas uppgifterna som finns uppräknade nere på denna sida. Fondernas kontonummer finns nedan. 

Nya kunder

Om du vill bli kund hos Fondita, vänligen bekanta dig med punkterna 1-4 ovan.

Betalningsinformation

Välj fond för placeringen:

European Micro Cap

SEB IBAN: FI58 3301 0001 1505 98 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI94 4055 0012 5899 47 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI71 1805 3000 0179 53 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI92 5780 3820 1309 45 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

European Top Picks

SEB IBAN: FI63 3301 0001 1342 12 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI10 4055 0010 9959 06 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI07 1805 3000 0065 92 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI45 5780 3820 0716 51 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Equity Spice

SEB IBAN: FI07 3301 0001 1308 55 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI41 4055 4020 0260 09 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI06 1200 3000 0015 29 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI97 5780 3820 0712 97 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Nordic Small Cap

SEB IBAN: FI37 3301 0001 1308 97 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI46 4055 4020 0095 26 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI38 1200 3000 0034 75 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI75 5780 3820 0713 05 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

2000+

SEB IBAN: FI60 3301 0001 1308 71 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI56 4055 4020 0294 25 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI57 1200 3000 0089 53 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI53 5780 3820 0713 13 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Nordic Micro Cap

SEB IBAN: FI47 3301 0001 1308 14 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI53 4055 4020 0413 13 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI65 1805 3000 0008 92 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI31 5780 3820 0713 21 SWIFT/BIC: OKOYFIHH

European Small Cap

SEB IBAN: FI03 3301 0001 1308 30 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia IBAN: FI58 4055 0010 4597 96 SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea IBAN: FI04 1805 3000 0044 15 SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP IBAN: FI30 5780 3820 0713 39  SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Vid betalning av teckning vänligen uppge tecknarens namn, adress, signum, bankkonto samt önskat andelsslag (A- eller B- andelar). All information är nödvändig för teckning.

Kontakta våra kundansvariga för mera information

Våra fonder