Kestävyysriskit osana sijoitusprosessia

2021-06-14

Kestävyysriskit osana sijoitusprosessia

Kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta puhuttaessa käytetään termiä ESG (Environmental, Social ja Governance). Kestävyysriskeillä tarkoitamme sellaisia ESG-riskejä, joilla on toteutuessaan merkittävä negatiivinen vaikutus yhtiön osakekurssiin. Näiden näkökohtien sisällyttäminen osaksi sijoitusprosessia antaa meille paremmat valmiudet tunnistaa kestävyysriskit, kun teemme sijoituspäätöksiä rahastoissa. Arviota tehdessämme käytämme tietokantoja, kuten MSCI ja Sustainalytics. Näiden avulla saamme ns. ESG Rating, ESG score ja ESG Risk score -arvosanat. Nämä toimivat mittausvälineinä sille, kuinka hyvin yhtiöt ovat varautuneet erilaisten kestävyysriskien varalta.

Vältämme sijoittamasta sellaisille aloille, joihin kohdistuu korkea kestävyysriski, mikä voi ilmetä esimerkiksi tiukentuvana sääntelynä tai verotuksena, tai johon voi kohdistua voimakasta poliittista vastustusta. Näille aloille voi myös liittyä se, että yleinen mielipide kääntyy entistä negatiivisemmaksi yrityksen toimintaa kohtaan. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, että tiettyjen toimialojen yritykset toimivat epävarmassa ja epäsuotuisassa ympäristössä. Näiden yritysten toimintaa voi lisäksi usein pitää eettisestä näkökulmasta kyseenalaisena. Fondita ei sijoita sellaisiin yhtiöihin, jotka toimivat seuraavilla aloilla: tupakka, aseet, aikuisviihde, fossiilinen polttoaine (poikkeuksena yhtiöt, jotka siirtyvät uusiutuvaan energiaan), uraani, hiili ja geenimanipulointi. Joissakin rahastoissamme on vielä tiukempi linja, eli näiden yllä mainittujen lisäksi on suljettu pois myös seuraavat toimialat: alkoholi, uhkapeli, ydinvoima ja fossiilinen energia (ilman poikkeuksia). Nämä kriteerit koskevat kaikkia niitä yhtiöitä, jotka ovat alalla suoria toimijoita (vähintään 5 % yhtiön liikevaihdosta tulee edellä mainitulta toimialalta), sekä myös niitä yhtiöitä, jotka toimivat alihankkijoina (sama 5 %:n sääntö). Näiden rajausten ohella vältämme sijoittamasta mihinkään sellaiseen yhtiöön, joka on rikkonut YK:n Global Compact -periaatteita (MSCI:n tulkinnan mukaan).

Me perehdymme yhtiön historiaan ja yritämme muodostaa kokonaiskuvan yhtiön yrityskulttuurista. Tärkeää on saada käsitys siitä, ovatko kestävyysteemat ylipäänsä yritykselle tärkeitä. Käymme myös keskustelua niiden yritysten johdon kanssa, joihin harkitsemme sijoittamista. Samalla seuraamme tarkasti analyytikoiden arvioita. Tämä antaa tukea arvioillemme siitä, miten altis yhtiö on mahdollisille kestävyysriskeille.

Tilanne on toisinaan se, että kolmansien osapuolten tietokantapalveluja ei ole saatavilla jonkin yhtiön osalta. Näissä tapauksissa muodostamme oman kokonaisarvion yhtiöstä. Tässä kokonaisarviossa keskeistä on dialogi sekä yritysjohdon että analyytikoiden kanssa. Tämä koskee ensisijaisesti pienyhtiörahastojamme.

Muodostaessamme kokonaisarviota yhtiöstä arvioon liittyy olennaisesti myös se kysymys, miten hyvin yhtiö on valmistautunut käsittelemään mahdollisia kestävyysriskejä. Tämän prosessin seurauksena voimme tehdä sijoituspäätöksen.

Negatiiviset kestävyysvaikutukset 

Fondita puntaroi sijoituspäätöksissään mahdolliset negatiiviset kestävyysvaikutukset. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä arvioimme, mitkä kestävyysriskit yhtiöön saattaa liittyä. Tämä tarkoittaa sitä, että negatiivisten kestävyysvaikutusten huomioiminen on osa sijoitusprosessia. Eri tietokannoista saatu ESG-riskiarvio muodostaa perustan omalle riskiarviollemme. Siihen vaikuttavat myös yrityksen historia, toimiala, ulkopuoliset analyysit ja omat arviomme. Kohonnut riskiarvio vaikuttaa myös suoraan yritykseen kohdistuvaan tuottovaatimukseemme. Pienyhtiörahastojemme kohdeyhtiöissä suora dialogi yritysjohdon kanssa nousee erittäin tärkeään asemaan, sillä ulkopuolisten palveluntarjoajien ESG-dataa ei usein ole niiden osalta saatavilla.

Voidaksemme arvioida mitä negatiivisia kestävyysvaikutuksia sijoitukseen saattaa liittyä kiinnitämme paljon huomiota yhtiön toimialaan, tuotantoon ja maantieteelliseen sijaintiin. Jotkin sektorit ja sijainnit ovat selvästi yhteyksissä kestävyysriskeihin. Tämän lisäksi on olemassa erinäisiä laadullisia indikaattoreita, jotka mittaavat sitä, kuinka yhtiö käsittelee ja priorisoi kestävyysasioita. Meille tärkeä mittari on mm. hiilidioksidipäästöjen seuranta, jossa painotamme sitä, että yhtiöllä on selvät tavoitteet niiden vähentämiseksi. Kokoustaessamme yrityksen johdon kanssa pyrimme selvittämään, mikä on yhtiön yleinen asenne kestävyys- ja vastuullisuusasioihin.

Kestävyysriskejä vähentääksemme pyrimme saamaan riittävän kattavan kokonaiskuvan yhtiöstä sen aineiston perusteella, mitä saatavilla on. Vältämme sellaisia yhtiöitä, joihin liittyy arviomme mukaan ilmeisen korkea kestävyysriski. Alla on yleiskatsaus siitä, miten tarkastelemme sektoreita ja kestävyysriskejä (E, S ja G). Tämä toimii lähtökohtana, mutta kunkin alan poikkeukset on otettava huomioon.

Rahastomme