Rahastojen objektiiviset arvostusperiaatteet

2021-08-25

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon pääsääntöisesti kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo voidaan jättää laskematta sellaisina Pankkipäivinä, jolloin Rahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä johtuen tarkasti määritellä. Tällaisia pyhä- ja vapaapäiviä voivat olla esimerkiksi kirkolliseen tai muuhun uskonnolliseen juhlaan liittyvät pyhäpäivät, kansallispäivät tai muut kansalliset juhla- ja vapaapäivät. Edellä mainittu tilanne on kyseessä ainakin silloin, kun vähintään puolta rahaston sijoituskohteista ei noteerata tai niitä ei rahastoyhtiön käsityksen mukaan voida arvostaa osuudenomistajien yhdenvertaisuus huomioon ottaen hyväksyttävällä tavalla. Tiedot päivistä, jolloin rahaston arvoa ei lasketa, on saatavissa Rahastoyhtiöstä. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta ovat yleisön saatavilla Rahastoyhtiössä. Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahaston velat. Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on viimeinen kaupankäyntikurssi kello 15.00 (Suomen aikaa). Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Jos arvopapereille ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Rahaston arvoon vaikuttaa tilisaatavien korko, joka huomioidaan arvonlaskennassa pankin antaman ilmoituksen mukaisesti. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen julkisen hinnanseurantajärjestelmän valuuttanoteerauksia kello 15.00 (Suomen aikaa). Rahasto-osuudet voivat olla euromääräisiä tai muun valuutan määräisiä. Mikäli Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on laskettu liikkeelle muissa valuutoissa kuin euroissa, lasketaan valuuttamääräisten rahasto-osuuksien arvo samoilla valuuttakursseilla kuin Sijoitusrahaston arvo. Rahasto-osuuden arvo on edellä mainittu arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että tuotto-osuuksien arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet. Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti.

Rahastomme