Vastuullinen sijoittaminen

Fondita Rahastoyhtiö toimii vastuullisesti sekä yrityksen omassa liiketoiminnassa että hallinnoitavien sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (ESG-asiat) huomioimista.

Fondita Rahastoyhtiön vastuullisuus

Fondita Rahastoyhtiö toimii vastuullisesti sekä yrityksen omassa liiketoiminnassa että hallinnoitavien sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen ja hyvän hallintotavan (ESG-asiat) huomioimista. Fonditan kaikkien rahastojen sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

Omassa toiminnassaan Fondita pyrkii vastuullisuuteen mm. kierrättämällä kaikki paperi- ja laitteistojäte, huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista eri keinoin sekä maksamalla täysimääräisesti kaikki liiketoiminnasta aiheutuvat verot Suomeen. Fondita on Finsifin (Finland's Sustainable Investment Forum) ja Swesifin (Sweden's Sustainable Investment Forum) jäsen. 

Sijoitustoiminnan vastuullisuuden pohjana ovat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Niiden vaikutuksesta Fonditan salkunhoitoon tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI)

Fondita Rahastoyhtiö Oy on toukokuussa 2010 allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Allekirjoittamalla YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet Fondita on toiminnassaan sitoutunut huomioimaan vastuullisuuteen liittyviä näkökohtia toiminnassaan. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa YK:n määritelmän mukaan sitä, että sijoitustoiminnassaan sitoutuu:

  1. - liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosessiaan
  2. - toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  3. - edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-raportointia
  4. - edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  5. - edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  6. - raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaminen oli luonnollinen askel Fonditan toiminnassa. Olemme aina uskoneet siihen että vastuullinen toiminta myös parantaa yritysten taloudellista tulosta. Yhtiöt, jotka kantavat huolta ympäristöstä sekä esimerkiksi sidosryhmistään, menestyvät muita paremmin.

Fonditan vastuullisuus sijoituskohteiden valinnassa

Aktiivinen salkunhoitomme nostaa esiin laatuyhtiöitä, joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat sijoitusprosessissamme priorisoituina. Vältämme sijoittamasta yhtiöihin, jotka toiminnassaan eivät noudata kansainvälisiä periaatteita,sekä yhtiöitä, joiden toiminta on ristiriidassa omien arvojemme kanssa.

ESG-asioiden liittäminen osaksi sijoitusprosessia on rahastoyhtiössämme salkunhoitajien vastuulla. He pyrkivät huomioimaan nämä asiat yritysjohtajien, analyytikkojen tai muiden markkinatoimijoiden kanssa keskustellessaan. Heillä on myös käytössään kohdeyritysten sekä analyytikkojen vastuullisuusraportteja vastuullisen sijoittamisen tukena. Mikäli epäkohtia yritysten toiminnassa epäillään olevan, on luonnollisesti tärkeä selvittää mitä kohdeyrityksessä asialle aiotaan tehdä ja seurata toteutetaanko asian korjaamiseksi tehtyä suunnitelmaa.

ESG-asioiden liittämistä sijoitusprosessiin valvoo yhtiössämme myös salkunhoitotiimistä riippumaton työntekijä, joka lisäksi vastaa esimerkiksi vastuullisuusasioiden raportoinnista YK:lle.

Rahastoyhtiömme ei pääsääntöisesti ole yritysten yhtiökokouksissa aktiivinen. Osallistumme yhtiökokousten päätöksentekoon tarpeen vaatiessa esimerkiksi mikäli esityslistalla on asioita, jotka mielestämme selvästi rikkovat vastuullisuuden periaatteita. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi ehdotukset, jotka rikkovat osakkeenomistajien tasavertaisuutta. Voimme osallistua yhtiökokouksiin myös yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Uskomme kuitenkin että aktiivinen omistaminen vastuullisuuden näkökulmasta on tehokkaampaa yritysjohtajatapaamisten sekä epävirallisen keskustelun kautta. Vältämme vastuuttomasti toimivien yhtiöiden omistamista rahastoissamme.

Haluamme toiminnallamme vaikuttaa siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimivat entistä vastuullisemmin. Kannustamme myös muita samoihin pyrkimyksiin.

Lue lisää kestävyysriskeistä ja -tekijöistä

Vuodesta 2021 lähtien Fondita Rahastoyhtiö on sitoutunut YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen (UNGC) ja sen periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. 

unpri     finsif     swesif   unglobalcompact

Rahastomme