Yleistä rahastoista

Yleistä rahastoista

Sijoitusrahasto toimii siten, että sijoittajien varat sijoitetaan useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat rahaston. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet yksityishenkilöt ja yhteisöt.

Sijoitusrahastoa hallinnoi tähän tarkoitukseen perustettu rahastoyhtiö, joka omissa nimissään edustaa rahasto-osuuden omistajia ja toimii näiden puolesta sijoitusrahastoa koskevissa asioissa.

Sijoitusrahasto ottaa jatkuvasti vastaan uusia sijoituksia ja vastaavasti rahastosta voi lunastaa rahasto-osuuksia silloin, kun omistajat itse haluavat. Merkitessään rahasto-osuuksia sijoittaja maksaa haluamansa summan rahaston tilille ja lunastaessaan rahasto-osuutensa hänelle maksetaan rahasto-osuuden markkina-arvon mukainen hinta.

Sijoitusrahasto tarjoaa useita etuja, esim.:
Riskin hajauttaminen. Varat sijoitetaan useisiin kohteisiin, jolloin riski pienenee.
Asiantuntemus. Sijoituspäätösten tekijät ovat asiantuntijoita, jotka seuraavat arvopaperimarkkinoita ja rahaston kehitystä jatkuvasti.
Säästöt kaupankäynnissä. Sijoitusrahasto käy kauppaa suurilla erillä ja näin pienemmin kustannuksin kuin yksityiset henkilöt yleensä. Sijoitusrahaston saamat myyntivoitot ovat verottomia. Sijoittaja maksaa veroa rahaston myyntivoitosta.
Hyvä rahaksimuutettavuus. Rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset käyvät nopeasti.
Valvonta. Viranomaisvalvonta takaa osaltaan hyvän sijoittajansuojan. Lehdistä ja internetistä voi itse päivittäin seurata rahastokurssien kehitystä (esim. www.fondita.fi klo. 17:00 jälkeen).

Verotus

Osinkotuotoista, korkotuotoista sekä arvopapereiden myynnistä saadut voitot ovat sijoitusrahastolle verovapaita.

Rahasto-osuuden omistajalle arvonnousu tulee veronalaiseksi hänen myydessä rahasto-osuuksiaan. Myyntivoitto on pääomatuloa, josta tällä hetkellä (2020) peritään 30-34% veroa.

Rahasto-osuuksien myynnistä saatava luovutusvoitto voidaan laskea kahdella tavalla: joko laskemalla todellinen luovutusvoitto tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. Mikäli rahasto-osuudet on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 % lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 % lunastushinnasta (v. 2020).

Tuotto-osuuden omistajalle jaettu tuotto on veronalaista pääomatuloa. Kasvu-osuuden omistajalle vastaava tulo realisoituu ja verotetaan vasta hänen lunastaessa rahasto-osuuksiaan.

Rahastomme