Hållbarhetsrisker och -faktorer

2021-04-14

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Vår definition på hållbarhetsrisker är risken för att någon incident dyker upp gällande E (environmental), S (social) eller G (governance) som är så allvarligt att det har en markant negativ inverkan på aktiekursen. För att vi i våra fonder ska kunna vara medvetna om dessa risker tar vi med denna aspekt i våra investeringsbeslut. Först och främst använder vi oss av de ESG-datapunkter som kvantifierar hur väl förberett bolaget är för en eventuell materialisering av en ESG-risk. Vi använder oss av databaser som MSCI och Sustainalytics. Vitsordet som vi ser på från de olika databaserna är följande: MSCI; ESG Rating & ESG score, Sustainalytics; ESG Risk score.

Vi undviker sektorer som enligt oss sammankopplas med hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv. Risken är hög att det inom dessa verksamheter uppstår hårdare reglering, beskattning och ökat politiskt motstånd. Även den allmänna opinionen tenderar att bli mera negativ mot dessa verksamheter. Allt detta gör att bolagen inom dessa sektorer agerar i en osäker och ogynnsam omgivning. Därtill kan dessa verksamheter lätt anses som tveksamma ur ett etiskt perspektiv. De sektorer som vi inte placerar i är tobak, vapen, vuxenunderhållning, fossilt bränsle (förutom bolag som genomgår en transformering mot förnybar energi), uran, kol och genmanipulering. Beroende på fond exkluderas därtill alkohol, kärnkraft och fossilt bränsle (oberoende av en eventuell transformering mot förnybart). Exkluderingen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa branscher (>5% av omsättningen) eller som är underleverantörer till dessa branscher (>5% av omsättningen). Vi undviker därtill bolag som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer (enligt MSCI:s databas).

Vi analyser företagets historik och försöker bilda oss en uppfattning av företagskulturen i bolaget, dvs. är hållbarhet generellt något man tycker att är viktigt eller inte.

Vi för dialog med bolagen vi överväger att investera i och följer noga med vad analytikerna skriver. Också detta hjälper oss att skapa en bild av hur utsatt ett bolag är för eventuella hållbarhetsrisker.

Då det gäller bolag som saknar datapunkter hos tredjeparts hållbarhetsdataleverantörer skapas en helhetsbild av bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna helhetsbild baserar sig på dialog med ledning och analytiker. Detta gäller primärt våra små- och mikrobolagsfonder.

Då vi skapat oss en helhetsbild av bolagets hållbarhetsrisker och hur väl bolaget är förberett på att hantera eventuella risker kan vi fatta ett investeringsbeslut.

 

Negativa konsekvenser

Fondita beaktar investeringsbeslutets potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Innan vi gör en investering gör vi en evaluering av vilka hållbarhetsrisker som är sammankopplade med bolaget. Upplever vi risken som högre påverkar det vårt avkastningskrav på bolaget. Denna evaluering görs på basen av ESG-riskmåtten från våra databaser. Vår egen evaluering påverkar också beslutet. Denna evaluering baserar sig på bolagets historik, industri, tredjepartsanalyser samt vår dialog med bolaget. Vi bildar oss en helhetsbild av bolaget ur ett hållbarhetsriskperspektiv. Beträffande micro cap-bolag har vi inte tillgång till data från databaserna och i dessa fall bildas en helhetsbild främst på basen av en dialog med ledningen.

För att kunna bedöma vilka negativa hållbarhetsrelaterade konsekvenser en investering kan tänkas ha, fäster vi mycket uppmärksamhet vid till vilken sektor bolaget tillhör, var produktionen sker geografiskt samt vad bolaget producerar. Vissa sektorer och geografier sammankopplas helt enkelt med en högre risk för incidenter relaterade till hållbarhet. Därtill finns det ett antal kvalitativa och kvantitativa indikatorer för bolagets hantering och prioritering av hållbarhet som vi tar i beaktande. Vi följer även med bolagets datapunkter beträffande Co2-utsläpp och att det finns tydliga ambitioner att minska på dem. Ledningens inställning till hållbarhet i bolaget generellt klarlägger vi under möten med ledningen.

Vi eftersträvar att bilda en helhetsbild med det data vi har, och därmed minimera dessa hållbarhetsrelaterade risker i våra investeringar. Vi undviker bolag där riskerna för negativa konsekvenser är, enligt vår bedömning, uppenbart höga. Nedan finns en överblick hur vi generellt ser på sektorer och hållbarhetsrisker (E,S och G). Detta är utgångsläget men det finns givetvis många undantag inom varje sektor.

Våra fonder