Ansvarsfullt placerande

Fondbolaget Fondita agerar ansvarsfullt i sin verksamhet och i fondförvaltningen. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG-faktorer).

Ansvarsfullt placerande

Fondbolaget Fondita agerar ansvarsfullt i sin verksamhet och i fondförvaltningen. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG-faktorer).  I Fonditas alla fonders investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

I fondbolagets affärsverksamhet syns ansvarsfullheten bl.a. genom att vi återvinner allt pappers- samt teknikavfall, genom att stöda personalens utveckling samt välbefinnande och t.ex. genom att betala alla skatter till hemlandet Finland. 

Som grund för placeringsverksamhetens ansvarsfullhet står FN:s principer för ansvarsfullt placerande. Nedan en kort beskrivning över principerna och hur de implementeras på vårt fondbolag.

Hållbarhetsprofilen (SWESIF)

Fondita anslöt sina fonder till Hållbarhetsprofilen i november 2018. Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad framtaget med riktlinjer från Swesif. Dokumentet fungerar som ett komplement till fondens faktablad och informationen ger fondbolag möjlighet att redogöra för hur fonden beaktar hållbarhet. Fondernas hållbarhetsprofiler finns tillgängliga under samtliga fonders dokument-flik. 

FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI)

Fondbolaget Fondita Ab har i maj 2010 undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI). Genom att underteckna principerna har Fondita förbundit sig att i sin verksamhet fungera på ett ansvarsfullt sätt. Enligt FN:s principer betyder ansvarsfullhet bl.a. att man förbinder sig till:

  1. - att inbegripa ESG-frågorna som en del av sin placeringsprocess
  2. - att agera som en aktiv ägare och införliva ESG-frågorna som en del av sin ägarpolitik
  3. - att främja placeringsobjektens ESG-rapportering
  4. - att främja ansvarsfullt placerande tillsammans med andra investerare
  5. - att rapportera om sin verksamhet och om implementeringen av ansvarsfullheten

Att underteckna FN:s principer för ansvarsfullt placerande var ett naturligt steg i Fonditas verksamhet. Vi har alltid varit övertygade om att ett ansvarsfullt agerande förbättrar verksamhetens ekonomiska resultat. Ansvarsfulla bolag är framgångsrikare än sådana som inte fungerar ansvarsfullt.

Utöver detta är Fondita även medlem i Finsif (Finland's Sustainable Investment Forum) och Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar). 

Fonditas ansvarsfulla placeringsverksamhet

Vår aktiva förvaltningsfilosofi lyfter fram kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter därmed prioriteras även hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Vi undviker att placera i bolag vars verksamhet inte efterlever internationella normer och principer samt bolag vars huvudsakliga verksamhet drivs av verksamheter som strider mot våra värderingar.

Fonditas fondförvaltare ansvarar för att implementera ESG-faktorerna i placeringsprocessen. Förvaltarna beaktar dessa faktorer i diskussioner med företagens ledning, analytiker och andra marknadsaktörer. Fondförvaltarna har också stöd av ESG-analyser som görs av våra samarbetsparter samt av börsbolagen. Om ansvarsfullhetsproblem upptäcks hos placeringsobjekten är det viktigt att ta reda på vad bolagets ledning ämnar göra för att korrigera problemet och sedan följa upp om de lovade åtgärderna vidtas för att korrigera saken.

Implementeringen av ESG-faktorerna i placeringsprocessen övervakas inom fondbolaget av en anställd som inte är en del av förvaltningsteamet. Denna person ansvarar bl.a. även för ansvarsfullhetsrapporteringen mot FN.

Fondita deltar oftast inte aktivt på placeringsobjektens bolagsstämmor. Ett deltagande är inte uteslutet och sådana situationer kan uppstå ifall det på bolagsstämmans föredragningslista finns ärenden som direkt är i konflikt med aktieägarnas intressen såsom t.ex. ansvarsfullhetsfrågor. Som exempel på en sådan situation kan nämnas förslag till bolagsstämman som strider mot jämlik behandling av aktieägare. Deltagandet i bolagsstämmor kan också ske tillsammans med andra investerare. Vi tror ändå att våra möjligheter att påverka bolagens verksamhet är bättre via de diskussioner som förs med bolagens ledning än via aktivitet på bolagstämmorna. Vi undviker att placera i bolag som inte fungerar ansvarsfullt.

Vi vill med vår verksamhet få bolagen att fungera ännu ansvarsfullare i framtiden. Vi uppmuntrar även andra till samma strävanden.

Fonditas policy för ansvarsfulla placeringar finns tillgänglig här.

Läs mer om hållbarhetsrisker- och faktorer 

Sedan 2021 har Fondbolaget Fondita förbundit sig till Förenta Nationernas Global Compact (UNGC) hållbarhetsinitiativ och dess principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

unpri     finsif     swesif   unglobalcompact

Våra fonder