Fonduppdrag

1. Om du vill bli kund hos Fondita, vänligen bekanta dig med punkterna 1-4.

2. Om du redan är kund och vill teckna mera fondandelar, klicka här

3. Om du vill sälja fondandelar, klicka här

Hur köpa andelar i Fonditas fonder?

1. Bekanta dig med våra fonder

Fondita förvaltar åtta aktiefonder som placerar sina medel i börslistade bolag. Alla våra fonder följer samma placeringsfilosofi som är baserad på aktiva bolagsval, men placerar sina medel i enlighet med sina respektive strategier. Innan du placerar ber vi dig att ta del av fondernas faktablad (KIID), Fondprospekt och stadgar. Dessa dokument kan hittas under Fonder på vår webbsida.

2. A- eller B-andelar?

Fondita erbjuder avkastningsandelar (A-andelar) och tillväxtandelar (B-andelar) i alla fonder. Observera att avkastningsandelar (A-andelar) normalt riktar sig främst till institutioner och stiftelser. För de flesta privatpersoner lönar det sig av skattemässiga skäl att investera i tillväxtandelar (B-andelar). Avkastningsandelarnas utdelning, som betalas årligen, är kring 5 % av placeringens marknadsvärde. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma besluter om avkastningsandelarnas avkastning. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

3. Köp av fondandelar

Den önskade summan överförs till respektive fonds teckningskonto. Teckningskontona finner du listade nedan. Både privatpersoner, företag och stiftelser kan teckna andelar i Fonditas fonder.

Om du är privatperson: ange följande uppgifter i samband med betalningen:

  • Namn
  • Personsignum

Om du representerar en juridisk person:  ange följande uppgifter i samband med betalningen:

  • Den juridiska personens namn
  • Organisationsnummer (FO-nummer)
  • Ange om A- eller B-andelar som tecknas

Teckningar som mottagits före kl. 14.30 beräknas samma dag. Fondbolaget har rätt att förkasta teckning eller teckningsuppdrag, ifall tillräckliga uppgifter för insättningen inte erhållits.Teckningsnotorna skickas till den adress som har uppgetts i samband med betalningen.

4. Kundidentifiering

Fondbolaget har lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder.

För att kunna identifiera våra kunder har vi tagit i bruk en nätbaserad kundinformationsblankett. Fördelen med den nätbaserade kundinformationsblanketten är att man kan fylla i den samt underteckna den elektroniskt med sina personliga bankkoder. Efter att blanketten undertecknats skickas den automatisk till vårt system, vilket gör att vi pålitligt kunnat identifiera kunden.

Den nätbaserade kundinformationsblanketten för privatpersoner hittas här. Den nätbaserade kundinformationsblanketten för företag, samfund och andra juridiska personer hittas här.

OBS! Vänligen läs anvisningarna nedan tydligt före ni fyller i den nätbaserade kundinformationsblanketten.

Viktiga anvisningar för ifyllning av kundinformationsblankett

Företag, samfund och andra juridiska personer
Om ni fyller i den nätbaserade kundinformationsblanketten för ett företags del, bör ni ha firmateckningsrätt för att kunna underteckna blanketten elektroniskt. Detta eftersom identifieringen automatiskt sker genom en granskning av handelsregisterutdraget för att se om personen i fråga har rätt att representera företaget. Vid undantagsfall, t.ex. om en person genom fullmakt har rätt att representera företaget och uppgiften inte finns hos myndighetsregistret, kommer tjänsten att begära tilläggsutredning och då måste vederbörlig dokumentation (t.ex. styrelseprotokoll) bifogas.

Minderåriga/Omyndiga personer
Den nätbaserade kundinformationsblanketten för minderåriga kan inte undertecknas elektroniskt av vårdnadshavare via denna tjänst. Därför ber vi er att fylla i kundblanketten i pdf-format, underteckna den för hand och skicka den till fondbolaget. Även ID-kopia på den gällande personen samt förmyndare krävs.

Inga bankkoder
I de fall man inte har möjlighet att identifiera sig med bankkoder kan man även fylla i kundblanketten i pdf-format och underteckna den för hand och skicka den till fondbolaget. Även ID-kopia på den gällande personen behövs.

Vart skickar jag min kundblankett och ID-kopia?
Kundblanketter och ID-kopior kan skickas direkt till fondbolaget per e-post (info@fondita.fi) eller per post (Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors). För att fylla lagens krav kan det uppstå situationer där fondbolaget begär om tilläggsutredning innan kundförhållandet kan inledas.

Kundblanketterna som undertecknas för hand hittas här:
Kundblankett för privatpersoner
Kundblankett för företag och samfund

Vid eventuella problem eller frågor, tveka inte att ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter finns under Kontakta oss på vår webbsida.

Köp av fondandelar

Teckning av fondandelar mottages varje bankdag i fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 14.30. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera på fondbolagets bankkonto i enlighet med den placeringsfond man väljer.

I fondbolaget beräknas antalet tecknade andelar med fyra decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet med värdet på en andel. En bekräftelse på teckningen sänds till den adress, som kunden meddelat till fondbolaget.

Fondandelarna indelas i avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B). Om avkastningsandelarnas utdelning, som betalas årligen, besluter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

Kostnader

Ingen teckningsprovision debiteras.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Försäljning av fondandelar

Om inlösen av fondandelar bör skriftligen meddelas till fondbolaget, och eventuella andelsbevis skall sändas till fondbolaget. De inlösenuppdrag som mottagits före klockan 14.30 verkställs till det andelsvärde, som beräknas i fondbolaget under samma bankdag. Inlösenbeloppet betalas följande bankdag ifall fondbolaget inte behöver sälja värdepapper på grund av inlösen. En bekräftelse på inlösen sänds till kunden.

Kostnader

Inlösenprovisionen är 1% eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond, som förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Nuvarande kunder

Nuvarande kunder kan öka sina placeringar i Fonditas fonder enkelt genom en kontoöverföring till den valda fondens konto. I betalningens meddelandefält bör skrivas uppgifterna som finns uppräknade nere på denna sida. Fondernas kontonummer finns nedan. 

Nya kunder

Om du vill bli kund hos Fondita, vänligen bekanta dig med punkterna 1-4 ovan.

Betalningsinformation

Välj fond för placeringen:

Healthcare

SEB IBAN: FI74 3301 0001 1559 36 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

European Micro Cap

SEB IBAN: FI58 3301 0001 1505 98 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

Sustainable Europe

SEB IBAN: FI63 3301 0001 1342 12 SWIFT/BIC: ESSEFIHX

Equity Spice

SEB IBAN: FI07 3301 0001 1308 55 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

Nordic Small Cap

SEB IBAN: FI37 3301 0001 1308 97 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

2000+

SEB IBAN: FI60 3301 0001 1308 71 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

Nordic Micro Cap

SEB IBAN: FI47 3301 0001 1308 14 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

European Small Cap

SEB IBAN: FI03 3301 0001 1308 30 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
     

Vid betalning av teckning vänligen uppge tecknarens namn och personsignum eller FO-nummer. All information är nödvändig för teckning.

Kontakta våra kundansvariga för mera information

Våra fonder