Om placeringsfonder

Om placeringsfonder

En placeringsfond fungerar så, att placerarnas medel investeras i flera olika värdepapper, vilka bildar en placeringsfond. Fonden indelas i ett antal lika stora fondandelar, som alla har samma rätt till den förmögenhet, som finns i fonden.

Fonden ägs av de privatpersoner och institutioner, som har placerat i den.

Placeringsfonden förvaltas av ett fondbolag, som grundats för detta ändamål. Fondbolaget representerar fondandelsägarna och verkar för deras räkning i ärenden, som berör placeringsfonden.

En placeringsfond tar fortlöpande emot nya placeringar, vilket betyder att placerarna kontinuerligt kan teckna fondandelar. På motsvarande sätt återfås placeringen smidigt, eftersom fonden inlöser fondandelarna alltid då ägarna så önskar. Vid teckning och inlösen av fondandelar används en kurs, som motsvarar fondandelarnas gängse värde.

En placeringsfond erbjuder flera fördelar, t.ex.:
Riskspridning. Medlen placeras på flera olika objekt, varvid risken minskar.
Sakkunskap. Placeringsbesluten fattas av sakkunniga, som oavbrutet bevakar värdepappersmarknaden och fondens utveckling.
Inbesparingar vid handel. En placeringsfond idkar handel i stora poster och därför till lägre kostnader än privatpersoner i allmänhet. Placeringsfondens försäljningsvinster är skattefria.
God likviditet. Teckning och inlösen av fondandelar sker snabbt.
Övervakning. Myndigheternas övervakning garanterar för sin del ett gott skydd för placeraren. I tidningar samt på internet kan man själv dagligen följa med hur fondkurserna utvecklas (t.ex. www.fondita.fi efter kl 17:00).

Beskattning i Finland

Dividendintäkter, ränteintäkter samt vinster, som uppstår vid försäljning av värdepapper är skattefria för placeringsfonden.

För fondandelsägaren blir värdestegringen beskattingsbar först då fondandelarna inlöses. Försäljningsvinsten är kapitalinkomst, som för närvarande (år 2020) har en skattesats på 30-34% för privatpersoner.

Överlåtelsevinsten som fås från försäljning av fondandelar räknas ut på två sätt: antingen räknar man ut den verkliga överlåtelsevinsten eller så använder man den presumtiva anskaffningsutgiften. Ifall man ägt fondandelen under en kortare period än 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av inlösningspriset. Om man ägt fondandelarna i minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av inlösningspriset (år 2020).

För den som äger avkastningsandelar, är den utdelade avkastningen beskattningsbar kapitalinkomst. För den som äger tillväxtandelar, realiseras och beskattas motsvarande inkomst först då fondandelarna säljs.

 

Våra fonder