Styrelse och revisorer

Styrelse

Magnus von Knorring, ekon.mag., ordförande 
Tom Lehto, ekon.mag.
Gunvor Kronman, fil.mag. 
Timo Luukkainen, ekonom, dipl.ing, MBA 
Markus Larsson, ekon.mag., verkställande direktör
Patrik Tigerschiöld, M.Sc. (Econ)

Revisorer

Anders Svennas, CGR
Robert Söderlund, CGR
 

 

 

 

 

Revisorssuppleanter

Ernst & Young Oy 

Bolagets aktiekapital är 227 640,00 euro

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingfors filial

Övervakande myndighet

Finansinspektionen i Finland

 

 

 

 

Våra fonder